zakres usług

SPRAWY KARNE

Jednym z podstawowych specjalności podejmowanych przez kancelarię jest szeroko rozumiane prawo karne. Pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), a także w postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem) i w razie takiej potrzeby również w postępowaniu karnym wykonawczym (związanym z wykonaniem kary).

Kancelaria adwokacka zapewnia również kompleksową pomoc prawną każdej osobie pokrzywdzonej przestępstwem składając w jej imieniu wniosek o wszczęcie postępowania karnego, a później reprezentując osobę pokrzywdzoną w postępowaniu sądowym dbając o to, by sprawca poniósł zasłużoną karę, a szkoda wyrządzona mojemu klientowi na drodze przestępstwa została naprawiona.

PRAWO CYWILNE:

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych przed sądami m.in.w sprawach o:

-ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, zaniechanie bezprawnego naruszania prawa do firmy, zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa, naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji poufnych osobom trzecim, uznanie czynności prawnej za nieważną, uznanie czynności prawnej za nieważną, uznanie umowy za bezskuteczną, stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli ze względu na jego pozorność, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu, stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu bezprawnej groźby, zwrot świadczenia oraz o odszkodowanie przeciwko nieumocowanemu pełnomocnikowi, przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń , wykupienie zajętej części gruntu, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności drogi koniecznej, stwierdzenie zasiedzenia własności, zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, zapłatę znaleźnego, wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną, ustalenie prawa własności, zniesienie współwłasności ruchomości i nieruchomości, wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne), przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy.

PRAWO RODZINNE

W naszej Kancelarii wiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.

Prowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście. Jednocześnie na bieżąco informujemy o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

Zlecając nam swoją sprawę macie pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE:

 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,

 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego,

 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,

 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,

 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców,

 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,

 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

E-BIZNES. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczonych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa Internetu oraz ochrony danych osobowych Kancelaria:

opracowuje regulaminy prowadzenia działalności w Internecie np. aukcji internetowej, sklepów internetowych, w szczególności w zakresie zgodności z prawem konsumenckim, oferuje wsparcie w ochronie elementów identyfikujących uczestników obrotu w Internecie, w tym w szczególności domen internetowych oraz znaków handlowych, doradza w kształtowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz baz danych. Oraz zagadnienia:

 • prawo nowych technologii, prawo komunikacji elektronicznej, prawo internetu

  własność intelektualna, prawo autorskie (utwory w internecie, ochrona programów komputerowych, licencje, spory o domeny, patenty, znaki towarowe)

 • handel elektroniczny, prawo e-commerce

 • ochrona dóbr osobistych (zwłaszcza w internecie)

 • ochrona przed odpowiedzialnością prawną administratorów stron internetowych, dostawców usług hostingowych, usenet, ISP, etc.

PRAWO KARNE, KARNOSKARBOWE, WYKONAWCZE i WYKROCZEŃ:

 • przybycie na miejsce zdarzenia,

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),

 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),

 • prowadzenie spraw o ułaskawienie,

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji

 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,