PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE  można zdefiniować jako zespół norm prawnych regulujących zarówno osobiste, jak i majątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

Z powyższej definicji wynika zatem, iż główną materią regulowaną przez prawo rodzinne i opiekuńcze jest rodzina i ogół stosunków rodzinnych jakie rodzi jej założenie, istnienie i funkcjonowanie, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, z osobami trzecimi.

Zasady, na jakich opiera się prawo rodzinne i opiekuńcze można podzielić na dwie kategorie: pierwsze, mające charakter ogólny, dotyczące wszystkich stosunków rodzinnych i drugie, o charakterze szczególnym, odnoszące się wyłącznie do stosunków określonego rodzaju np. opieki, kurateli.

Prawo rodzinne i opiekuńcze opiera się na następujących zasadach:

Zasada dobra dziecka – wynika ona z art. 72 Konstytucji RP, zgodnie z którym państwo polskie ma obowiązek zapewnienia: przestrzegania praw dziecka, prawa do opieki, obowiązku do pomocy władz publicznych dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej, ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
Zasada dobra rodziny – wynika z niej obowiązek małżonków do współdziałania i zaspokajania potrzeb rodziny dla jej dobra.
Zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo – wyrażona w art. 18 Konstytucji RP, który stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką państwa.
Zasada monogamii – wynika z art. 18 Konstytucji RP, doprecyzowanego przez art. 1 w związku z art. 13 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustanawiająca zakaz zawierania małżeństwa temu, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
Zasada trwałości związku małżeńskiego – wyraża się w konieczności odpowiedniego udowodnienia wystąpienia okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności małżeństwa lub orzeczenia rozwodu czy separacji.
Zasada równości małżonków – wynika z art. 23 i 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiących wprost, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, jak też zobowiązanie się do wspólnego podejmowania decyzji co do istotnych spraw rodziny.
W ramach prowadzonej działalności kancelaria KAZUS oferuje pomoc prawną dotyczącą .:

udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o rozwód lub separację,
udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o podział majątku wspólnego,
udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o alimenty,
udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o ubezwłasnowolnienie,
udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw o ustalenie kontaktów z małoletnimi.