Prawo administracyjne to oparta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

W aspekcie procesowym prawo administracyjne (postępowanie administracyjne uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego) obejmuje sformalizowane postępowanie, którego efektem jest nałożenie szczególnych obowiązków, bądź też przyznanie określonych uprawnień adresatom wydawanych rozstrzygnięć (decyzji administracyjnych).

Działalność organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego odnosi się do bardzo wielu dziedzin życia w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego czy prawa o broni i amunicji. Wszystkie działania administracji publicznej mogą być przedmiotem kontroli. Adresaci wydawanych aktów są uprawnieni, w szczególności, do odwoływania się od decyzji administracyjnych do organu wyższej instancji, składania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Postępowanie przed organem administracji publicznej
Odwołanie od decyzji administracyjnej
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Postępowanie przed sądem administracyjnym
Skarga na bezczynność organu

Prawo administracyjne stanowi główny obszar praktyki Kancelarii KAZUS.
Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Jeśli są Państwo zainteresowani usługami w dziedzinie prawa administracyjnego – zapraszamy do kontaktu !