Często się zdarza, że przez wiele lat od śmierci spadkodawcy, osoby, które po nim dziedziczą, nie załatwiają formalności. Decydują się dopiero na uregulowanie stanu prawnego gospodarstwa, gdy chcą na przykład sprzedać część przejętego gospodarstwa.
W obecnym prawie nie ma już w zasadzie różnicy między dziedziczeniem gospodarstwa rolnego a innych składników majątku spadkodawcy i o gospodarstwa rolne są dziedziczone na zasadach ogólnych. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał za sprzeczne z Konstytucją szereg przepisów odnoszących się do dziedziczenia gospodarstw rolnych. Wyrok ten został ogłoszony 14 lutego 2001r. i z tym dniem przepisy te utraciły moc obowiązującą. W związku z tym, do spadków otwartych po tej dacie, niezależnie od tego, czy w ich skład wchodzi gospodarstwo rolne, będą odnosić się ogólne zasady dziedziczenia ustawowego. Orzeczenie Trybunału ma zatem ten skutek, że do spadków otwartych po 14.02.2001 r. stosuje się ogólne przepisy o dziedziczeniu, a do spadków otwartych przed tą datą stosuje się przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Dzień otwarcia spadku to dzień śmierci spadkodawcy.
Przez długi jednak czas dziedziczenie gospodarstw rolnych podlegało szczególnym rygorom. Aby na podstawie ustawy odziedziczyć gospodarstwo rolne konieczne było spełnienie przez spadkobierców w chwili otwarcia spadku wymogów, które określała ustawa. Mogło się zdarzyć, że osoba powołana do dziedziczenia nierolnej części spadku nie mogła odziedziczyć gospodarstwa rolnego właśnie ze względu na brak wymaganych przesłanek. Dlatego też w stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymieniał osobno spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne i ich udziały w tym gospodarstwie.
Jeśli spadkodawca zmarł przed 14.02.2001 r., do dziedziczenia gospodarstw rolnych mają zastosowanie przepisy szczególne kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym z ustawy dziedziczą gospodarstwo rolne dzieci i małżonek, którzy w chwili otwarcia spadku stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu, chodzą do szkół, albo są trwale niezdolni do pracy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym “Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”. Z kolei ustawa o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.